تفاوت مطلع و شاهد در چیست؟

مکان شما:
رفتن به بالا